top of page
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, legitymujący się certyfikatem
VCC, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy oraz stosunków z
niego wynikających, jak również stosunków pokrewnych, dotyczących:

  • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego przyjmowania pracownika do

pracy,

  • nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Ponadto, taka osoba prowadzi działalność w zakresie określania czasu pracy, wydawania świadectwa
pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczeń chorobowych dla pracowników. Posiada znajomość wybranych programów do obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej, jak również ogólnych zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, oraz organizacji pracy małych zespołów. Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych kieruje się etyką, poszanowaniem praw pracodawcy i pracownika, przestrzega również zasad BHP, zasad ergonomii, stosuje przepisy prawne. Posiada zdolność organizacji samodzielnego procesu pracy, jak i pracy w zespole.
Certyfikat VCC uprawnia do pracy w dziale: kadr, spraw personalnych, zarządzania zasobami
ludzkimi poszczególnych przedsiębiorstw.

LICZBA GODZIN SZKOLENIA

  •  Zalecana liczba godzin szkoleniowych – 80

Program szkolenia:
1. Przyjęcie pracownika do pracy
2. Nawiązanie stosunku pracy
3. Czas pracy
4. Rozwiązanie stosunku pracy
5. Świadectwo pracy
6. Urlop wypoczynkowy
7. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
8. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
9. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
10. Świadczenia chorobowe dla pracowników
11. Przykłady naliczania wynagrodzeń
12. Wybrane programy do prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeniowej
13. Zagadnienia dodatkowe
CZAS TRWANIA EGZAMINU

  • 30 min – część teoretyczna
  • 30 min – część praktyczna

Cena za szkolenie wraz z egzaminem za os. 2899 zł

    2 899,00 złCena
    bottom of page